سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی  
مدیر گروه قرآن و حدیث  
1381/07/02 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
عضو هیات علمی گروه قرآن پژوهی  
1385/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور 
مدیر برخی از حوزه های خارج از کشور 
1373/07/01 
1381/03/31 
اجرائی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامى 
مسئول سازمان بوکان 
1364/01/01 
1365/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مجمع نمایندگان طلاب و فضلاء  
نماینده طلاب و فضلای بروجردی مقیم قم  
1375/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه اهل البیت 
استاد راهنما 
1384/03/31 
 
راهنمائی و مشاوره 
همکاری 
مرکز تحقیقات مجمع جهانی ‏تقریب مذاهب اسلامی ‏ 
مدیر گروه قرآن و ‏حدیث ‏ 
1381/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ‏اسلامی 
عضو هیات علمی گروه ‏قرآن پژوهی ‏ 
1385/01/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سازمان مدارس و حوزه های ‏علمیه خارج از کشور 
مدیر 
1373/01/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی اجرائی  
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مسئول سازمان بوکان 
1364/01/01 
1365/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
مجمع نمایندگان طلاب و ‏فضلاء ‏ 
نماینده طلاب و فضلای ‏بروجردی مقیم قم ‏ 
 
 
علمی فرهنگی 
تدریس 
سازمان مدارس و حوزه هاي علميه خارج از كشور 
مدرس 
1373/07/01 
1381/03/30 
------- 
تدریس 
جامعه الزهراء  
مدرس 
1376/07/01 
 
كفايه 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامي  
مدرس 
1382/07/01 
1384/03/31 
تفسير ترتيبي و علوم قرآن  
تدریس 
سازمان تبليغات اسلامي  
مدرس 
1377/07/01 
 
كفايه و مكاسب  
تدریس 
جامعه الزهراء ‏(س) 
مدرس 
1376/07/01 
 
کفایه  
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی ‏ 
مدرس 
1382/07/01 
1384/03/31 
تفسیر ترتیبی و علوم قرآن ‏ 
تدریس 
سازمان تبلیغات اسلامی ‏ 
مدرس 
1377/07/01 
 
کفایه – مکاسب – رسائل‏ 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبائی 
مدرس 
 
 
علوم قرآن